wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

W trosce o zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa powierzonych danych, dostosowaliśmy naszą politykę prywatności do obowiązujących przepisów. Odwiedzając naszą stronę internetową oraz dokonując na niej zakupów akceptujecie Państwo politykę prywatności oraz obowiązujące zasady.

Dane osobowe zbierane przez "SISI" Ewa Cybulska za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sisimoda.com.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem sklepu internetowego www.sisimoda.com.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

1. Administrator danych

 

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych w celach wymienionych w niniejszej polityce prywatności jest "SISI" Ewa Cybulska (zwane dalej "SISI") z siedzibą w Czarnym Lesie, ul. Poprzeczna 27, 42-233 Mykanów, NIP 5731113201 .

Wszelkie informacje dotyczące Państwa danych oraz wnioski o ich udostępnienie lub usunięcie prosimy kierować na adres: kontakt@sisimoda.com.pl

2. Rodzaj przetwarzanych danych i okres przechowywania

 

1) Dane niezbędne do założenia konta - płeć, imię, nazwisko, e-mail, hasło, (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy usługi - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2) Dane niezbędne do finalizacji zakupu - płeć, imię, nazwisko, e-mail, hasło, adres do wysyłki, numer telefonu, opcjonalnie dane do faktury (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy usługi - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3) Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej - adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego (Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4) Dane wykorzystywane do celów marketingowych (e-mail marketing) - wyłącznie dobrowolnie pozostawiony adres e-mail (Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przechowywanie danych:

1) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez SISI tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SISI i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez SISI tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

3. Cele przetwarzania danych

 

 

1) Dane niezbędne do założenia konta przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia Państwu zalogowania się na Wasze konta, dokonywania w nim zmian oraz dokonania ewentualnego zakupu.

2) Dane niezbędne do finalizacji zakupu wykorzystane będą do możliwości obsługi płatności za zakupiony towar, przygotowania wysyłki, powiadomienia o jej statusie oraz ewentualnie do obsługi zwrotów i reklamacji.

3) Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej wykorzystane będą w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowej Sklepu reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresowań Klientów. Wszelkie dane pobrane w ten sposób będą zanonimizowane. Dane te wykorzystywane będą również w celach statystycznych.

4) Dane wykorzystywane do celów marketingowych (e-mail marketing) wykorzystane będą do przygotowania wiadomości z aktualnymi ofertami handlowymi, promocjami, aktualnościami.

4. Przekazywanie i udostępnianie danych

 

 

Dane mogą być przekazywane przez SISI podmiotom zewnętrznym w celu sprawnej finalizacji zamówienia. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Firma może przekazać dane następującym podmiotom:

1) obsługa płatności online, m.in.: przelewy24

2) usługi kurierskie i spedycyjne, m.in.: DPD, POCZTA POLSKA

3) obsługa informatyczna sprzedaży, m.in.: Baselinker, 

3) obsługa kampanii marketingowych, m.in.: FreshMail, Facebook Pixel

4) organom państwowym, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

5. Prawa użytkownika związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

1) Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

2) Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3) Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5) Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła nam, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

6) Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

7) Prawo wniesienia skargi

Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować wysyłając wiadomość na adres kontakt@sisimoda.com.pl

6. Bezpieczeństwo danych

 

 

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.

7. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Co to są pliki cookies?

Pliki „cookies” – tzw. ciasteczka – określa się nimi dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one w głównej mierze w celu korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka pozwalają na prawidłowe wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidulanych potrzeb użytkownika.

Kogo dotyczą pliki cookies i jakie dane gromadzą?

Pliki cookies wykorzystywane przez nasz serwis dotyczą osób korzystających z serwisu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca nasz serwis pozostaje naszym klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz serwis.

Pliki cookies stosowane przez stronę sisimoda.com.pl zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów.

W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.

Podstawa i cel stosowania cookies

Gromadzenie i przechowywanie informacji o klientach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez klienta zgodą. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie na nich plików cookies, co jest równoznaczne ze zbieraniem informacji o klientach. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę sisimoda.com.pl służą w głównej mierze do zachowania na naszym serwisie raz podanych informacji o użytkowniku.

Dzięki nim Administrator ma możliwość zapoznania się z preferencjami użytkowników odwiedzających stronę sisimoda.com.pl (np. częstotliwość odwiedzin, rodzaj oglądanego czy zamawianego towaru), co pomaga dostosować się do ich zainteresowań i potrzeb. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator ma możliwość zaprezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę sisimoda.com.pl.

Na stronie sisimoda.com.pl wykorzystujemy pliki cookies także do technologii retargetingu. Technologia ta polega na oferowaniu naszym użytkownikom atrakcyjnej oferty marketingowej poprzez prezentacje odpowiednio sprofilowanej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie indywidulanie dostosowanych reklam opiera się na technologii plików cookies oraz analizie wcześniejszych zachowań użytkownika na naszej stronie.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Pliki cookies umieszczane na stronie sisimoda.com.pl są również stosowane do współpracy w zakresie prowadzenia działalności marketingowej z podmiotami trzecimi. Na potrzeby omawianej współpracy przeglądarka wykorzystywana przez użytkowników strony sisimoda.com.pl będzie zapisywać również inne pliki cookies, które pochodzą od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Maja one zapewnić użytkownikom jedynie te reklamy, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na stronie sisimoda.com.pl  pliki cookies:

 1. Facebook Inc., (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone);

   

 2. Google Analytics (Google LLC1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone);

   

Wykorzystanie powyższych narzędzi odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności określonymi przez te podmioty dostępnymi na ich stronach internetowych.

Jak wyłączyć lub ograniczyć pliki cookies?

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez stronę sisimoda.com.pl  plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie ze strony sisimoda.com.pl

8. Kontakt z administratorem

 

 

Osoba udostępniająca swoje dane osobowe może w każdej chwili wystąpić o dostęp do informacji, jak administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystać powierzone dane.

Informacji udzielamy w siedzibie firmy "SISI" Ewa Cybulska w Czarnym Lesie, ul. Poprzeczna 27, 42-233 Mykanów lub e-mailem pod adresem kontakt@sisimoda.com.pl.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl